OGÓLNE WARUNKI UMÓW

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DLA ZAMÓWIEŃ ONLINE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DLA ZAMÓWIEŃ ONLINE

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują dla zamówienia online, złożonego w

 • “Pizzeria Osiedlowa Olechów”
 • Nazwa firmy: Pizzeria Osiedlowa Olechów
 • Siedziba/adres firmy: Zakładowa 84, Łódź 92-402
 • Numer telefonu: +48505293997
 • Adres e-mail: ulubiona@pizzeriaosiedlowa.pl
 • (zwanej dalej „Restauracją”).

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w odniesieniu do umowy pomiędzy Restauracją a Państwem jako klientem (zwanym dalej „Państwem” lub „Klientem”), dotyczącej zamówienia online w Restauracji.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Jeżeli nie chcą Państwo być związani niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, nie mogą Państwo skorzystać z zamówienia online. Korzystając z zamówienia online, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i tym samym je akceptują.

 1. Zakres obowiązywania
 2. Restauracja świadczy dostawę artykułów spożywczych oraz innych towarów i usług („Produkty”) na podstawie następujących warunków umowy (zwanych dalej „OWH”). Niniejsze OWH obowiązują dla (i) zamówień składanych na stronie internetowej Restauracji oraz (ii) dla zamówień składanych za pośrednictwem „Zamawiaj z Google” i przekazywanych do Restauracji przez „orderdirect” (Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf) (zwanych dalej łącznie „Zamówieniem online”).

 3. Zawarcie umowy; Realizacja zamówienia
  1. Poprzez złożenie Zamówienia online, na końcu procesu zamawiania na stronie internetowej lub na „Zamawiaj z Google”, Klient oferuje zawarcie umowy z daną Restauracją. Jeżeli Restauracja następnie potwierdzi Zamówienie online drogą elektroniczną, najpóźniej jednak w momencie dostarczenia lub przekazania Klientowi zamówionych towarów, umowa zostaje zawarta.
  2. Jeżeli Zamówienie online obejmuje dostawę produktów, Restauracja może obciążyć Klienta kosztami dostawy za dostawę Zamówienia online. Klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach dostawy podczas procesu zamawiania, przed złożeniem Zamówienia online.
  3. Klient musi zapewnić, że wszystkie podane przez niego dane, istotne dla realizacji Zamówienia online, w szczególności dane kontaktowe oraz szczegóły Zamówienia online (data, godzina, artykuły i usługi jako takie, ilość) są poprawne i kompletne. Klient niezwłocznie zgłosi Restauracji wszelkie nieścisłości w tych danych, w tym w podanych danych dotyczących płatności. Klient musi być osiągalny dla Restauracji telefonicznie lub mailowo, w celu otrzymania informacji o statusie lub pytań dotyczących Zamówienia online i dostawy.
  4. Jeżeli Zamówienie online obejmuje dostawę produktów w ramach usługi dostawy, Klient musi znajdować się pod wskazanym adresem dostawy, aby odebrać produkty. Jeżeli zamówienie obejmuje odbiór, Klient musi stawić się w danej lokalizacji Restauracji o podanej godzinie.
  5. Jeżeli Zamówienie online obejmuje towary, dla których wymagany jest określony wiek, od Klienta może zostać zażądana identyfikacja wieku. Klient zostanie o tym poinformowany przed złożeniem Zamówienia online. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do odpowiedniego poświadczenia swojego wieku, np. poprzez okazanie dowodu osobistego. Jeżeli Klient nie może przedstawić odpowiedniego dokumentu tożsamości lub nie spełnia wymaganego minimalnego wieku, Restauracja może odmówić wydania lub dostarczenia danego towaru. Restauracja może obciążyć Klienta odpowiednimi kosztami anulowania zamówienia w wysokości poniesionej straty - maksymalnie w wysokości ceny zakupu (z kosztami dostawy, jeśli zostały uzgodnione; bez podatku VAT).
 4. Alergeny i dodatki
 5. Restauracja może używać do potraw i napojów składników i dodatków, które mogą powodować alergie, reakcje alergiczne i nietolerancje. Jeżeli Klient jest świadomy jakichkolwiek alergii/nietolerancji, powinien w razie wątpliwości skontaktować się telefonicznie bezpośrednio z Restauracją i poprosić o dodatkowe informacje lub listę alergenów i dodatków.

 6. Anulowanie zamówienia przez Restaurację
  1. Złożone Zamówienie online nie może być zmienione, anulowane lub reklamowane bezpośrednio przez stronę internetową Restauracji. Jeżeli Klient, zgodnie z ustawowym prawem lub za zgodą Restauracji, chce zmienić, anulować lub złożyć reklamację dotyczącą Zamówienia online, może skontaktować się z Restauracją najlepiej telefonicznie, mailowo lub osobiście. Ewentualne prawo do odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na odległość reguluje punkt 5.
  2. W uzasadnionych przypadkach Restauracja ma prawo anulować Zamówienie online. Takimi uzasadnionymi przypadkami są: (i) oferta nie jest już dostępna, (ii) numer telefonu lub inne dane kontaktowe, podane przez Klienta, są nieprawidłowe lub nie działają, (iii) istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości lub autentyczności Zamówienia online lub danych kontaktowych, lub (iv) siła wyższa.
  3. W przypadku anulowania zamówienia zgodnie z punktem 5.1 lub 5.3, dokonane płatności zostaną zwrócone tą samą metodą płatności, którą zostały pierwotnie dokonane, w przypadku częściowego anulowania zamówienia - proporcjonalnie. Obowiązuje to zarówno w przypadku uzgodnionej zmiany, jak i uzasadnionej reklamacji.
  4. Jeżeli Państwo, w sposób zawiniony, naruszą swoje zobowiązania wynikające z niniejszych OWH, Restauracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia Państwa przyszłych Zamówień online.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w przypadku Zamówienia online na dostawę artykułów spożywczych, napojów lub innych artykułów gospodarstwa domowego codziennego użytku, które są dostarczane przez Restaurację do miejsca zamieszkania, miejsca pobytu lub miejsca pracy Klienta w ramach częstych i regularnych wyjazdów (§ 312 ust. 8 pkt 8 BGB [niem. kc]).
  2. Ponadto Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w przypadku Zamówienia online złożonego w Restauracji także wtedy, gdy i o ile dotyczy to umów o dostawę towarów,
   1. które nie są gotowe i przy produkcji których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub decyzja konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta (§ 312 g ust. 2 pkt 1 BGB);
   2. które mogą szybko się zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony (§ 312 g ust. 2 pkt 2 BGB);
   3. które, o ile są towarami zapieczętowanymi, nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich opakowanie zostało naruszone po dostawie (§ 312 g ust. 2 pkt 3 BGB);
   4. jeżeli, ze względu na swój charakter, zostały one po dostawie nierozłącznie zmieszane z innymi towarami (§ 312 g ust. 2 nr 4 BGB).
  3. W odniesieniu do tej części Zamówienia online, która nie podlega wyłączeniom wymienionym w punkcie 5.1 i 5.2, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli jest on konsumentem. „Konsument” to każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celach, których w znacznej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani jej działalności zawodowej w formie samozatrudnienia. W odniesieniu do prawa do odstąpienia od umowy obowiązuje w takim przypadku następujące pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy:

  Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

  Prawo do odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniego towaru.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Pizzeria Osiedlowa Olechów, Zakładowa 84, Łódź 92-402, numer telefonu: +48505293997, adres e-mail: ulubiona@pizzeriaosiedlowa.pl) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

  Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, jeżeli wyślą Państwo informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, musimy niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym wpłynęła do nas informacja o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza, standardowa dostawa oferowana przez nas). W celu dokonania zwrotu płatności korzystamy z tego samego środka płatniczego, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami zwrotu płatności.

  Towary muszą Państwo odesłać lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest dochowany, jeżeli Państwo odeślą towary przed upływem terminu czternastu dni.

  Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponoszą Państwo.

  Koszty za ewentualną utratę wartości towarów muszą Państwo pokryć tylko wtedy, gdy do tej utraty wartości doszło poprzez obchodzenie się z towarami w sposób, który nie jest konieczny, w celu zbadania ich stanu, właściwości i funkcjonowania.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza.)

  • Do Pizzeria Osiedlowa Olechów, Zakładowa 84, Łódź 92-402, adres e-mail: ulubiona@pizzeriaosiedlowa.pl)
  • Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/i (*) umowy o zakupie następujących towarów (*)/świadczeniu następującej usługi (*)
  • Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
  • Nazwisko Konsumenta(-ów)
  • Adres Konsumenta(-ów)
  • Podpis Konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
  • Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

 8. Płatność
  1. Po zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Restauracją zgodnie z niniejszymi OWH, Klient jest zobowiązany do zapłacenia Restauracji za Zamówienie online podanej ceny zakupu (wraz z podanymi kosztami dostawy). Klient może wypełnić swoje zobowiązanie, korzystając z dostępnej metody płatności online, dokonując płatności za pośrednictwem innego dostawcy usług płatniczych, zintegrowanego z Restauracją lub płacąc Restauracji w miejscu uzgodnionej dostawy lub w uzgodnionym miejscu odbioru.
  2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, (częściowy) zwrot płatności online następuje wtedy, gdy Zamówienie online nie może zostać zrealizowane lub nie może zostać zrealizowane w całości. Zwrot następuje na ten sam środek płatniczy, który został użyty przez Klienta do pierwotnej płatności, chyba że uzgodniono z Klientem inną formę zwrotu, w szczególności w formie płatności gotówkowej.
 9. Gwarancja i odpowiedzialność
  1. Odpowiedzialność Restauracji za wszelkie szkody powstałe u Klienta, niezależnie od podstawy prawnej, jest wyłączona, chyba że poniższe punkty 7.2-7.5 stanowią inaczej.
  2. Restauracja ponosi odpowiedzialność w ramach przepisów ustawowych za:
   1. szkody wynikające z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, spowodowane umyślnym lub niedbałym naruszeniem obowiązku przez Restaurację, jej przedstawiciela ustawowego lub osobę działającą w jej imieniu;
   2. szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązku przez Restaurację, jej przedstawiciela ustawowego lub osobę działającą w jej imieniu; oraz
   3. inne szkody wynikające z (prostego) niedbałego naruszenia obowiązków, których wypełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy zawartej z Klientem i w dopełnienie których Klient standardowo pokłada ufność, przy czym odpowiedzialność Restauracji jest ograniczona do szkód typowych dla umowy i przewidywalnych, z wyjątkiem przypadków określonych w lit. 7.2.1 i 7.2.2.
  3. Odpowiedzialność Restauracji z tytułu niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona. To samo obowiązuje w odniesieniu do ewentualnej odpowiedzialności Restauracji zgodnie z przepisami ustawowymi, które wyraźnie stanowią, że odpowiedzialność nie może zostać z góry wykluczona ani ograniczona.
  4. Jeżeli Restauracja udzieliła gwarancji jakości lub w inny sposób przyjęła na siebie odpowiedzialność niezależną od zawinienia, wówczas odpowiedzialność wynikająca z tego tytułu jest regulowana wyłącznie warunkami danej gwarancji lub deklaracji przejęcia, a niniejszy punkt 7 nie ma zastosowania.
  5. Ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie 7 obowiązują w odniesieniu do odpowiedzialności organów Restauracji, osób działających w jej imieniu, jej pracowników i innych, zatrudnionych w niej osób, jak również do spółek partnerskich Restauracji i ich organów, osób działających w ich imieniu, ich pracowników i innych, zatrudnionych w nich osób.
 10. Ochrona danych
  1. Restauracja gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe Klienta w celach związanych z nawiązaniem i wykonaniem zawartej umowy.
  2. Szczegóły dotyczące ochrony danych można znaleźć w Polityce prywatności Restauracji.
 11. Rozstrzyganie sporów
  1. Restauracja jest prawnie zobowiązana do informowania Konsumentów o istnieniu europejskiej Platformy do Rozstrzygania Sporów Online, z której można korzystać w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporów. Platforma do Rozstrzygania Sporów Online została stworzona przez Komisję Europejską i można ją znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/odr. Ponadto nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym zgodnie z niemiecką ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich.
 12. Inne
  1. Restauracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH ze skutkiem dla przyszłych Zamówień online. Obowiązują OWH zaakceptowane przez Klienta w momencie składania Zamówienia online.
  2. Niniejsze OWH oraz wszelkie roszczenia i prawa, wynikające z lub w związku z OWH, podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
  3. Jeżeli Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi publicznoprawny majątek odrębny, sądem właściwym miejscowo do rozwiązywania wszelkich sporów, wynikających z lub w związku z niniejszą umową, jej zawarciem lub wykonaniem, jest wyłącznie sąd w Düsseldorfie. Jeżeli Klient ma swoją siedzibę za granicą, również tam DISH może wytoczyć powództwo. W pozostałych przypadkach obowiązuje ustawowa właściwość miejscowa sądu.

Stan na: styczeń 2022 r./HTZ
Dish Order_B2C_T&C_V4_Jan 2022_pl